Husdyr og jordbruksproduksjon er selve grunnlaget i den somaliske økonomien. Husdyr, som for eksempel kameler og geiter, er hovedinntektskilden til pastoralister og mange agro-pastoralister. Produksjon av avlinger som selges videre blir stadig en viktigere inntektskilde i overgangen fra pastoralist til agro-pastoralist. Mer uforutsigbare og utfordrende klimatiske forhold for produksjon av husdyr og jordbruk, mangel på infrastruktur og utstyr til videreforedling av matvarer, dårlig tilgang til markeder, begrenset tilgang til kreditt og ny teknologi, og intern forflytning er noen av faktorene som begrenser mulighetene til økt inntekt. I tillegg til aktiviteter som forbedrer husdyrs –og jordbruksproduksjonen, støtter Utviklingsfondet bønders kooperativer og utviklingen av forretningsplaner. Gjennom disse kooperativene kan bøndene styrke sin mulighet til å forhandle og de får tilgang til kredit eller andre insentiver som øker tilgangen på kredit. Kooperativer gjør at bøndene kan ta del i bearbeidingen av jordbruks og husdyrprodukter og øker sin mulighet til høyere inntekt.

Kvinner i Somalias rurale områder har svært få inntektskilder. Mange av dem tar del i jordbruket og håndterer husdyrene, men tjener sjeldent noe på salg av hverken husdyr eller avlinger. De fleste må i tillegg ta seg av huset og hente vann og ved, lage mat og ta seg av barna. Dette gjør at kvinnene har få muligheter til å ta del i aktiviteter i samfunnet ellers. For å styrke kvinners mulighet til å skaffe seg en inntekt, støtter Utviklingsfondet organisering av kvinner i spare- og lånegrupper og i kooperativer. Vi legger til rette for opplæring i organiseringen av gruppene, entreprenørskap og utvikling av små forretningsplaner og videre støtte slik at kvinnene har nok kredit til å kunne starte opp små bedrifter. Det kan være individuelle bedrifter, eller flere kvinner kan gå sammen om å starte opp for eksempel møller eller behandling av melkeprodukter.  I tillegg til å bidra til å styrke kvinners økonomi, er spare- og lånegrupper og kooperativer viktige møteplasser hvor kvinner kan diskutere felles utfordringer, skape bevissthet og støtte hverandre for å redusere kjønnsbasert vold og skadelige tradisjonelle praksiser som kjønnslemlestelse (FGM). Ved å ha ansvar for sine egne bedrifter kan kvinner også oppnå økt sosial respekt både i hjemmet og i samfunnet ellers.  

I samarbeid med somalisk diaspora i Norge støtter vi opp om teknisk innovasjon og skaper arbeidsplasser i nye sektorer, som for eksempel ren energi. Vi har utviklet et mentorprogram, der somalisk diaspora bidrar med teknisk kapasitetsbygging og rådgivning til ungdom som ønsker å engasjere seg i forretningsutvikling. Vi tilbyr også yrkesrettet opplæring og entreprenørskapsopplæring for ungdom.