Det har i etterkant av krigen vokst fram en ny type sivilsamfunn i Somaliland og Puntland. Organisasjonene har spilt en avgjørende rolle i gjenoppbyggingen og stabiliseringsprosessen. Samfunnsorganisasjoner har vært aktive på utviklingsfronten ved å starte opp prosjekter med sikte på å forbedre befolkningens sosiale og økonomiske forhold. De har også vært viktige for utviklingen av politikken i de to delvis selvstyrte regionene. Bidragene fra disse organisasjonene har vært særlig viktig i den somaliske konteksten hvor regionale styresmakter har begrenset tilgang til økonomiske og menneskelige ressurser til å overvinne de store utfordringene i gjenoppreisningsperioden.

Mange av organisasjonene er fortsatt svake når det gjelder drift og teknisk kapasitet. Kapasitetsbygging for våre lokale partnere er derfor en meget viktig del av vårt arbeid. Vi tilbyr opplæring innen finans, organisasjons –og programledelse, samt i tekniske områder som vi eller våre partnere har særlig kompetanse i. Vi støtter også våre partneres politiske arbeid der vi trekker på erfaringer fra andre nasjonale eller internasjonale politiske prosesser.

Somaliske kvinner, særlig i rurale områder, har svært begrensede muligheter til å kunne påvirke beslutninger som påvirker deres og lokalsamfunnets situasjon. Det er få inntektsmuligheter og det er generelt sett forventet at kvinnen tar ansvar hjemme som igjen hindrer dem fra å kunne delta i aktiviteter utenfor hjemmet. For å gjøre det mulig for kvinner å delta i beslutningstaking, fokuserer vi på inntektsgenererende aktiviteter, organisering og tiltak som bidrar til styrking av kvinner økonomisk, sosialt og politisk. En viktig tilnærming går på å støtte organisering av kvinner i spare –og lånegrupper og kooperativer.

Vi bidrar med opplæring i styring av disse gruppene, opplæring i entreprenørskap og utvikling av små forretningsplaner og bidrar videre med ekstra frøpenger slik at kvinner kan få tilgang til kreditt og starte opp små forretninger. Det kan være individuelle forretninger, eller flere kvinner kan gå sammen om å starte opp for eksempel møller eller behandling av melkeprodukter.  I tillegg til å bidra til å styrke kvinners økonomi, er spare- og lånegrupper og kooperativer viktige møteplasser hvor kvinner kan diskutere felles utfordringer, skape bevissthet og støtte hverandre for å redusere kjønnsbasert vold og skadelige tradisjonelle praksiser som kjønnslemlestelse (FGM). Ved å ha ansvar for sine egne forretninger kan kvinner også oppnå økt sosial respekt både i hjemmet og i samfunnet ellers. De kan bevise at de besitter egenskaper utover husholdet. Bevisstgjøring av kjønnslikestilling er viktig for å øke kvinners deltakelse i beslutningstakende prosesser. Vi tilbyr også kapasitetsbygging i integrering av kjønnsaspektet i prosjektene og på organisasjonsnivå til våre lokale partnere.

Utviklingsfondet støtter organisering av bønder og agro-pastoralister i samfunnsbaserte organisasjoner, der de kan styrke sin innflytelse i lokale og regionale utviklingsprosesser, samt deres forhandlingsmakt. De samfunnsbaserte organisasjonene kan være bondeforeninger, frøbanker, lokale utviklingskomiteer eller andre grasrotsorganisasjoner.