Det store flertallet av befolkningen er avhengig av jordbruk og pastoralisme som virke. I Somaliland og Puntland er majoriteten av befolkningen pastoralister eller agro-pastoralister som er totalt avhengig av husdyr. Den nordre delen av landet er tørrland og befolkningen i disse områdene er særlig sårbare for klimaendringer. Alvorlig og regelmessig tørke i foregående år har resultert i den verste matsikkerhetskrisen på flere tiår. Utviklingsfondet jobber for å styrke sikkerheten i forhold til mat og levebrød. Dette gjør vi ved å øke adaptiv klimaendringskapasitet, rehabilitering av nedgraderte landområder, øke tilgjengelighet av vann og generering av alternative inntektskilder.

Nøkkelfakta

- Hovedstad: Mogadishu
- Befolkning: 15 millioner
- HDI: Statistikk fra Somalia er dessverre ikke tilgjengelig

Matsikkerhet og ernæring

Utviklingsfondet jobber med å etablere bedre mat -og ernæringssikkerhet for pastoralist- og agro-pastoralistsamfunnene i Somaliland og Puntland. Våre prosjekter innebærer opplæring i bærekraftig landbruk, mer variert jordbruksproduksjon og bedre håndtering av husdyr. Slik jobber vi med matsikkerhet og ernæring i Somalia. 

Klima og miljø

 Somalia er veldig sårbart for klimaendringer. Konsekvensene av langvarige tørke og regnperioder langt under det som er normalt er særlig alvorlig i områder som allerede har dårlig tilgang på vann, degradert land og mangel på strategier for å redusere risiko for katastrofer. Våre prosjekter innbefatter forbedrede systemer for håndtering og tilgang til vann, jord og vannkonservering, klimatilpassede jordbruksteknikker og bedre tilgang på lokalt tilpassede frø. Slik jobber vi med klima og miljø i Somalia. 

Økonomi og markedsadgang

Pastoralister og agro-pastoralister i Somalia er avhengig av husdyr og jordbruk for å skaffe seg en inntekt. Alternative inntektskilder er sjeldne og dette hindrer spesielt kvinner og unge menneskers mulighet. Våre prosjekter fokuserer på å styrke kvinners inntektsmuligheter gjennom etablering av kooperativer eller spare –og lånegrupper, videreforedling av jordbruksprodukter og yrkes- og entreprenøropplæring for unge mennesker. Somalisk diaspora i Norge er en viktig partner og bidragsyter i dette arbeidet. Slik jobber vi med økonomi og markedsadgang i Somalia.

Deltakelse og likestilling

Et sterkt og inkluderende samfunn er viktig for gjenoppbygging, stabilisering og demokratisering. Utviklingsfondet fokuserer på kapasitetsbygging hos lokale partnere og støtter deres kamp for deltakelse i utvikling og i politiske prosesser. Opprettelse av og støtte til samfunnsbaserte organisasjoner er en viktig del av våre prosjekter og tilnærminger. Spesielt viktig er fokuset på sterkere deltakelse og kvinners påvirkning på politiske avgjørelser. Les merom hvordan vi jobber med deltakelse og likestilling

Politikk og beslutningspåvirkning

De regionale styresmaktene i Somaliland og Puntland har utarbeidet planer for matsikkerhet og klima. Det er imidlertid store hull i utarbeidelsen for konkret implementering. Det er fortsatt mangel på politiske tiltak og planer relatert til jordbruk og tilpasning til klimaendringer. Hovedfokuset i vårt politiske arbeid er relatert til frø og større frøsikkerhet i de to regionene. Les mer om hvordan vi jobber med politikk og beslutningspåvirkning i Somalia.

Diaspora

Et innovativt aspekt med programmet er involveringen av norsk-baserte somaliske diasporagrupper. Det somaliske samfunnet er det største afrikanske samfunnet i Norge og det beregnes at det er rundt 24 000 innflyttere og rundt 9000 som er født i Norge med somaliske foreldre.  Les mer om hvordan vi jobber med diaspora.