Fattige mennesker i Nepal som lever av landbruk utfordres av klimaendringer, manglende markedstilgang og at en stor andel av landets unge befolkning flytter til utlandet for å finne arbeid. Mange bor i sterkt værutsatte områder, med hyppige og stadig kraftigere flommer. De som bor mest utsatt til er de fattigste og mest marginaliserte gruppene, slik som daliter (såkalte lavkaster) og frigitte kamayas (tidligere jordbruksslaver).

Disse gruppene har fått tilgang til jorda ingen andre vil ha. De har små jordlapper eller arbeider på andres jord, og mangler oppdatert kunnskap og verktøyene de trenger for å utnytte jorda på en god måte, og sikre en variert landbruksproduksjon. Mangel på tilgang til nok og sunn mat, samt manglende kunnskap om kosthold, helse generelt og mødrehelse spesielt, bidrar til feil- og underernæring. Dette har helsemessige konsekvenser. Spesielt gjelder dette små barn som fortsatt utvikler seg.

Opplæring i jordbruk, ernæring og dyrehold

For å styrke matsikkerheten og bedre ernæringssituasjonen for familier på landsbygda, jobber Utviklingsfondet derfor blant annet med opplæring i mer bærekraftige landbruksteknikker for å øke produksjonen, innføring av nye vekster for å sikre en mer variert matproduksjon og bevisstgjøring og opplæring om ernæring. Vi benytter oss av metoder som er tilpasset de lokale forholdene, og tester ut metoder og ulike vekster på små åkrer sammen med bøndene slik at de selv er med på å finne ut hva som virker og kan se resultatene av endringene. Et ledd i dette er å sørge for gode vanningssystemer, slik at bøndene kan vanne åkeren sin også når det ikke regner.For å sikre bedre dyrehelse jobber vi for å bedre dyreholdet og skaffe tilgang til veterinærservice, inkludert vaksiner. Dette bidrar til sunnere dyr og mindre dødelighet. I høyfjellsområder gis det opplæring og støtte til bygging av veksthus og plasttunneller som bidrar til en lengre vekstsesong. I lavlandet inkluderer arbeidet leasing av jordbruksareal for å sikre matproduksjon og inntekt til landløse daliter og kamayas. Vi jobber også for å øke kunnskapen om ernæring, med særlig innsats rettet mot mødre og barn.