De fleste bøndene i Malawi har lite jord og sliter med å produsere nok mat. I tillegg er matproduksjonen ofte ensidig og omfatter bare noen få vekster. Mais er hovedingrediensen i malawiernes kosthold. For lite mat, for ensidig kosthold og for liten kunnskap om ernæring har ført til at svært mange malawiske barn er feilernærte. Manglende opplæring i mer bærekraftige og effektive dyrkingsmetoder, dårlige muligheter for vanning og liten tilgang til tekniske hjelpemidler er noen av faktorene som fører til lav produktivitet på familiegårdene.

Bærekraftige landbruksteknikker

For å styrke mat- og ernæringssikkerheten for fattige familier på landsbygda i Malawi, jobber Utviklingsfondet med opplæring i bærekraftige landbruksteknikker. Dette innebærer blant annet en mer variert matproduksjon med flere vekster i åkeren, enkle jordbevaringstiltak som fører til at jorda beholder fuktigheten, og bruk av husdyrgjødsel for å tilføre mer næring til jorda.

 

Det er hardt arbeid å være bonde i Malawi, men Felesta forteller at hun ikke lenger bekymrer seg for framtiden etter at mannen hennes, Damiano, ble  modellbonde. Nå har de mer enn nok mat til hele familien, bedre inntekt og barna kan gå på skole. Framtiden ser lys ut. Foto: Tine Poppe

Modellbønder

For å sikre at kunnskapen når ut til flere bønder, og at den blir formidlet på en måte som bøndene selv forstår, benytter vi oss av modellbonde-metoden. Ved å lære opp bønder som selv ønsker å ta i bruk nye teknikker og formidle kunnskapen sin videre til andre bønder i nærområdet, sikrer vi oss at metodene er testet og tilpasset de lokale forholdene. Hver modellbonde får grundig opplæring i metoder som de selv prøver ut på egen åker. Deretter får de ansvar for å spre kunnskapen videre til andre bønder, såkalte følgebønder, og følge opp disse gjennom regelmessige besøk eller felles møter hvor alle følgebøndene deltar. Vi jobber også med å øke husdyrbestanden hos fattige bønder. Dette gjøres ved at noen bønder mottar for eksempel høner eller geiter, og deretter må gi noe av avkommet videre til andre bønder. Samtidig får de opplæring i husdyrhold og dyrehelse. Husdyrene har positiv effekt på både landbruksproduksjonen og kostholdet. De blir også etter hvert en viktig inntektskilde, da bøndene kan selge høner eller geiter på det lokale markedet.

Våre erfaringer viser at økt mangfold i åkeren kombinert med husdyrhold bidrar til økt produktivitet og et mer variert og ernæringsrikt kosthold (les mer om det på denne siden). Mer opplæring og bevisstgjøring rundt ernæring og kosthold er også avgjørende for å sikre et mer mangfoldig og næringsrikt kosthold.