Økt produktivitet og nye muligheter

For mange bønder i Malawi er lav produktivitet en viktig årsak til lave inntekter. Samtidig mangler de insentiver og kunnskap til å starte produksjon av inntektsbringende produkter som fisk eller honning. Markedstilgangen er også vanskelig. Siden få bønder er organisert, er også deres kapasitet til å forhandle fram gode og mer stabile priser svekket. Manglende lagringsplass og dårlige muligheter til videreforedling av produktene er andre faktorer som gjør det vanskelig for bøndene å sikre seg stabile inntektskilder.

Alternative inntektskilder er en viktig vei ut av fattigdom for bønder. For å øke inntektene til småskalabønder jobber Utviklingsfondet med å øke produktiviteten, slik at bøndene får et lite overskudd de kan selge. Vi jobber også med å tilrettelegge produksjonen av inntektsbringende vekster og andre landbruksprodukter. Husdyr kan være en viktig inntektskilde for bønder, ved siden av fisk eller honning. Dette er produkter som er lite arealkrevende, og derfor mulige å produsere selv om åkerlappen er liten. Organisering av bønder er viktig for å sikre bedre og mer stabile priser og enklere markedstilgang.  Det øker også mulighetene for enkel videreforedling av landbruksprodukter. Utviklingsfondet støtter tiltak som styrker organisering av bønder. Vi støtter også etablering av spare- og lånegrupper på landsbynivå. Gjennom disse gruppene er det enklere for bøndene å ta opp små lån slik at de kan starte med inntektsbringende aktiviteter. Dette er – i likhet med andre muligheter for å få tilgang på kreditt – spesielt viktig for kvinner.

Muligheter for ungdom

Ungdom i Malawi møter en rekke utfordringer. Jobbmulighetene er begrensede; særlig mange jenter faller utenfor utdanningssystemet i ung alder. Det er få tilbud om yrkesopplæring og for ungdommer som en gang har falt ut av utdanningssystemet er veien tilbake lang. For å styrke ungdoms framtidsmuligheter, jobber Utviklingsfondet med organisering av særlig jenter i ”Unge kvinner kan”-klubber. I disse klubbene jobber jentene selv for at det legges bedre til rette for deres tilgang til utdanning gjennom bevisstgjøring av ungdommen selv, samt av familien, lokalsamfunnet, skoler og lokale myndigheter. Gjennom klubbene oppretter jentene egne spare- og lånegrupper, og det legges til rette for kurs i enkel bedriftsvirksomhet slik at de i felleskap eller alene kan sette i gang små foretak. Stadig flere gutter deltar i disse klubbene, og sammen jobber de for å styrke ungdoms rettigheter og jobbmuligheter i framtiden.