Fattige mennesker på landsbygda i Malawi har som oftest liten mulighet for å påvirke beslutningsprosesser på lokalt eller nasjonalt nivå. Dette gjelder særlig kvinner og ungdom. Deres stemmer blir sjelden hørt. De har lite kjennskap til de politiske og økonomiske prosessene som pågår, og også lite kjennskap til egne rettigheter. Deres behov tas sjelden i betraktning når lokal og nasjonal politikk og utviklingsplaner utformes.

Unge kvinner kan - og vil! 

Sivilsamfunnet i Malawi er svakt og lite organisert. Utviklingsfondet jobber spesielt med organisering av ungdom, særlig jenter og unge kvinner, slik at de kan være med og forme samfunnsutviklingen gjennom sine organisasjoner. Ved å starte ”Unge kvinner kan”-klubber er vi med på å øke bevisstheten og kunnskapen om egne rettigheter og plikter, særlig blant jenter og unge kvinner, men også blant ungdom generelt. Gjennom disse klub­bene får ungdom bedre muligheter til å påvirke lokale myndigheter, gjennom aktiviteter for hele landsbyen, kampanjer rettet direkte mot myndighetene, eller ved å delta i utviklingskomiteer på lokalt eller distriktsnivå. Etter hvert som vi har etablert mange klubber i ulike deler av landet, har ungdommene også fått bedre forutsetninger for å påvirke nasjonale myndigheter.

”Unge kvinner kan”-klubbene er spesielt viktige for å styrke kvinners rettigheter og stilling i samfunnet. De bidrar til å øke jenters skolegang og bekjempe diskriminerende praksiser på skolen, i lokalsamfunnet og i hjemmet. En av de mest effektive metodene for å forebygge tidlig graviditet er å sikre at flere jenter fullfører sin utdanning. Klubbene jobber aktivt med å bekjempe vold og overgrep mot jenter og kvinner. Gjennom klubbene får også flere jenter mulighet til å starte små bedrifter og få sine egne inntekter.

Står sammen med bøndene i deres kamp

Ulike former for bondeorganisasjoner har også stor betydning for å styrke bønders stemme og øke deres muligheter til å påvirke utviklingsprosesser som angår dem. I Malawi har Utviklingsfondet jobbet spesielt mye opp mot såfrølover. Bevisstgjøring av bønder om deres rettigheter knyttet til såfrø er en viktig del av dette arbeidet, samt støtte til sivilsamfunnsorganisasjoners påvirkningsarbeid for å sikre at lovverket ivaretar disse rettighetene. Vi støtter også våre partneres arbeid for å påvirke landbruksstrategier og handlingsplaner for klima.