Utviklingsfondets prosjekter omfatter blant annet organisering av bondekooperativ for å styrke markedstilgangen, tilgang til mikrokreditter og sparing, samt businesstrening for ungdom. Grunnet stor migrasjon av ungdom i regionen er det spesielt viktig å tilby denne gruppen ny kunnskap og reelle muligheter. 

Stabil tilgang til markeder

For mange bønder er manglende tilgang på stabile markeder et stort hinder for at de kan sikre seg et inntektsgrunnlag. Dette gjelder særlig bønder som klarer å produsere nok til at de får et lite overskudd som kan selges. Utviklingsfondet støtter organisering og opprettelse av kooperativ slik at bøndene kan selge produktene sine samlet. Dette øker forhandlingskapasiteten og gir bedre priser og en mer stabil tilgang til markedene. Gjennom kooperativer har også bøndene bedre muligheter til å ta en større del av verdikjeden, og vi støtter tiltak som bidrar til økt prosessering av landbruksprodukter. Dette gir også økte inntekter.

Kvinner må styrkes

Mange kvinner har få, eller ingen, inntektsmuligheter og er helt avhengig av mannen sin. Utviklingsfondet har i mange år jobbet med spare- og lånegrupper hvor kvinner kan spare et lite beløp hver måned. Vi bidrar med startkapital, slik at kvinnene etter hvert kan ta opp lån for å starte små bedrifter – enten for seg selv eller sammen med andre. Dette gir kvinnene økt økonomisk selvstendighet. I tillegg er spare- og lånegruppene en viktig arena for at kvinner kan møtes og diskutere utfordringer de møter i hverdagen. Fordi vi jobber i urfolksområder er også kvinnekooperativer som driver med tradisjonell håndverk en viktig aktivitet.