Terrassering med planter i bratte bakker er et viktig tiltak for å forhindre jorderosjon. Ett insentiv for å gjøre dette attraktivt er å tilby «grønne renter», dvs. tilgang til mikrokreditt som henger sammen med jordforbedringsaktiviteter. Slik forbedres det lokale miljøet.

Skogbevaring

Skogbevaring er viktig for klimaet både på globalt og lokalt nivå. I Guatemala er skogforvaltning sterkt knyttet til lokal råderett, og det finnes tradisjonelle former for å ta vare på skogen. Dette er under sterkt press fra andre aktører med økonomiske interesser. Utviklingsfondet vil derfor styrke lokal skogforvaltning og jobber for at dette kan innlemmes som arbeid som bør få klimainsentiver fra nasjonale myndigheter.

Maximilano Felix deltar i et av Utviklingsfondets prosjekter i Guatemala, og får støtte for å beskytte skogen sin. - Jeg tar godt vare på trærne mine, jeg rydder branngater for å hindre skogbrann, planter ut nye trær og sørger for at ingen hugger ulovlig på eiendommen min. Før pleide vi å selge tømmer når vi trengte penger eller ved, men nå gjør vi ikke det. Jeg vet at vi får oksygen fra trærne og at de hindrer jordras, så hele samfunnet her har nytte av at skogen får stå i fred, sier han. Foto: Harald Herland. 

Klimatilpasning

Utviklingsfondet har utviklet en egen modell for klimatilpasning. I Guatemala bruker vi deltakende metoder i sårbarhetsanalyser og utvikling av handlingsplaner som gir muligheter for tilgang til insentiver (som for eksempel grønne renter). Denne modellen, som vi har kalt klimatilpassede landsbyer, brukes i flere lokalsamfunn og fører til økt bevissthet og eierskap over tiltak som styrker tilpasningsevnen. 

Tilgang til frø

Sikker og stabil tilgang på gode såfrø er viktig for enhver bonde. I Guatemala, hvor det tradisjonelt finnes ett stort mangfold av frø (og mais, bønner og tomater er blant de lokale vekstene) støtter Utviklingsfondet opprettelse av lokale såfrøbanker hvor bøndene kan lagre såfrø, låne frø i tilfelle forrige avling slo feil, og oppbevare samlinger av ulike lokale og tradisjonelle sorter.

Gitt at de fleste i befolkningen er mayaindiandere så er det også viktig å erkjenne den kulturelle betydningen tradisjonelle sorter har. Mais, for eksempel, er helt sentral i mayaenes skapelsesberetningen beskrevet i deres historie (Popol Vuh). Vi utveksler tradisjonell kunnskap og vi er med på å bidra til ny kunnskap. I en kultur med mye forandring opplever vi at det er viktig å finne frem «glemt kunnskap».

Når det gjelder de lokale frøbankene bidrar vi til opplæring i hvordan disse kan best forvaltes, hvordan såfrøene best kan lagres, kvalitetssikring av såfrøene som plasseres i banken og ansvarlig drift. Bøndene er også med på å identifisere de lokale sortene som finnes i nærområdet, og tester hvilke av disse de selv ønsker å bruke på gården sin.

En viktig arena i tillegg til de lokale frøbankene er de regionale markedene som arrangeres en til to ganger i året. Her byttes det materialer og kunnskap, arrangeres presentasjoner, konkurranser. Ett viktig formål er også å øke selvtillit og stolthet til det viktige arbeidet som utføres lokalt. Pressedekning er derfor også viktig. De lokale frøbankene har god kontakt med de nasjonale genbankene for å få tilgang til nye sorter frø og husdyr.