Utviklingsfondet jobber i høylandet i Guatemala. Det er her urfolk bor tettest, hvor klimaendringene gjør seg mest gjeldene, og hvor tilgang til jord og generell infrastruktur er mangelfull.

Småskala landbruk er den viktigste næringen i rurale områder. Men stadig mindre jordlapper til fordeling i bratte skråninger med mye erosjon som følge av ekstremvær, gjør livet som småbonde tøft. Det er vanskelig å få tilgang til kreditt, og mange migrerer ut av landet eller som dagarbeidere til plantasjer i lavlandet. Dette påvirker både familiestruktur og barns oppvekstsvilkår.

Det er også en kamp for å ta vare på ulike mayaspråk, kultur og tradisjoner. Private selskaper prøver stadig å få tilgang til urfolks territorier, ofte i infrastrukturprosjekter og uten dialog med lokalbefolkning. Korrupsjon blant eliten og straffefrihet for politikere gjør at mange sår fra borgerkrigen, som særlig mayakvinner bærer på, ikke heles.

Nøkkelfakta

- Hovedstad: Guatemala City
- Befolkning: 17 millioner
- HDI: Guatemala er rangert på 125 plass, med en score på 0,494 på FNs likestillingsindeks (til sammenligning så er Norges score 0,053)*

*UNDP Human Development Report 2016

Matsikkerhet og ernæring

Utviklingsfondet jobber for å styrke matsikkerheten og bedre ernæring for 11 530 familier i Guatemala og Nicaragua. Våre prosjekter omfatter blant annet opplæring i bærekraftige landbruksteknikker, fokus på flere vekster og tradisjonelle proteinholdige planter. Lokale frøbanker med klimatilpasset robuste frø og smådyrhold er en del av arbeidet med matsikkerhet og bedre ernæring. Slik jobber vi med matsikkerhet og ernæring i Guatemala.

Klima og miljø

Guatemala er, som andre land i regionen, sterkt berørt av klimaendringene. Sykloner, tørke og flom kommer stadig hyppigere. En mer bærekraftig forvaltning av naturressursene er avgjørende for at landet kan møte utfordringene i framtiden. Våre prosjekter omfatter blant annet deltakende skogforvaltning for å redusere avskoging, gjenoppbygging av forringet jord pga. av utpining og erosjon, lokal klimatilpasning i landbruket, og bevaring og sikker tilgang på såfrø av god kvalitet. Slik jobber vi med klima og miljø i Guatemala

Økonomi og markedstilgang

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Guatemala. For å sikre økte inntekter og alternative inntektskilder framover er det behov for at småbøndene får bedre markedstilgang, mulighet for økt deltakelse i hele verdikjeden og tilgang til kreditter og businessopplæring. På grunn av en stor migrasjon av ungdom i regionen er det spesielt viktig å tilby denne gruppen ny kunnskap og reelle muligheter. Utviklingsfondets prosjekter omfatter blant annet organisering av bondekooperativ for å styrke markedstilgangen, tilgang til mikrokreditter og sparing samt businesstrening for ungdom. Slik jobber vi med økonomi og markedstilgang i Guatemala. 

Deltakelse, likestilling og urfolk

Et sterkt og inkluderende sivilsamfunn er viktig for demokratibygging og samfunnsutvikling. I Guatemala jobber Utviklingsfondet med å styrke sivilsamfunnet gjennom opprettelse av ulike former for grasrotorganisasjoner og tiltak for å styrke våre samarbeidspartnere. Slik jobber vi med deltakelse, likestilling og urfolk i Guatemala.