De fleste bøndene i Etiopia har små jordlapper og dyrker bare noen få vekster. Mange bor i tørkeutsatte områder, og de klimatiske forholdene gjør landbruksproduksjonen utfordrende. Stadig hyppigere og lengre tørkeperioder har også gjort det vanskelig for pastoralistbefolkningen å leve av husdyrhold. Flere pastoralister har derfor begynt å drive jordbruk, men mangler kunnskap og er nødt til å produsere mat under svært vanskelige forhold. For mange innebærer også dette en endring i tradisjonell levemåte og kosthold.

Slik jobber vi

For å styrke matsikkerheten og bedre ernæringssituasjonen for bonde- og pastoralistfamilier, jobber Utviklingsfondet blant annet med opplæring av mer bærekraftige landbruksteknikker for å øke produksjonen, innføring av nye vekster for å sikre en mer variert matproduksjon og bevisstgjøring og opplæring om ernæring. Vi benytter oss av metoder som er tilpasset de lokale forholdene, og tester ut metoder og ulike vekster på små åkrer sammen med bøndene slik at de selv er med på å finne ut hva som virker og kan se resultatene av endringene. Deretter følger vi opp bøndene når de tar i bruk de sammen metodene på åkeren sin. Vår innfallsvinkel til bedre ernæring ligger først og fremst i en mer variert matproduksjon slik at fattige familier har tilgang på mer og variert mat.

Der forholdene ligger til rette for vanningssystemer, utvikler vi disse slik at bøndene i lokalområdene har mulig til å vanne åkrene eller får økt fuktigheten i jorda ved bruk av ulike teknikker. Vi jobber også for å øke kunnskapen om ernæring og hvordan de kan bruke de nye vekstene slik at de får et mer variert kosthold.

   

Raruba (i midten) og venninnene hennes må gå mange timer for å skaffe vann til familien. Da har de mindre tid til å gå på skole.

Vi jobber også med å øke tilgangen på vann for husholdene for å redusere tiden særlig kvinner og barn bruker på å hente vann. For å sikre bedre dyrehelse jobber vi for å øke produksjonen av fôr og opplæring av lokale ressurspersoner i vaksinasjon og grunnleggende veterinærkunnskap. På denne måten blir tusenvis av husdyr vaksinert hvert år. I de mest tørkerammede områdene jobber vi får å gjenopprette jordbruksproduksjonen og husdyrhold. Der har vi også gått inn med humanitær hjelp. Vårt humanitære arbeid innrettes slik at det også bidrar til en gradvis gjenoppbygging for å unngå langvarig avhengighet av nødhjelp. Vi samarbeider også med andre norske organisasjoner, og har felles prosjekt med Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp.

Matsikkerhet og ernæring henger tett sammen med andre viktige sektorer som helse og utdanning. I Somali-regionen øst i landet prøver vi ut en skolematordning, hvor maten er kjøpt opp av lokale bønder. Dette sikrer barn av pastoralistfamilier i tørkeutsatte områder et sunt måltid hver dag.

De viktigste områdene for denne satsningen er tørkeutsatte områder i den østlige delen av Etiopia (Afar, Somaliregionen og Amhara).