Sterkere sammen!

For mange bønder er manglende tilgang på stabile markeder et stort hinder for at de kan sikre seg et inntektsgrunnlag. Dette gjelder særlig bønder som klarer å produsere nok til at de får et lite overskudd som kan selges, eller de som dyrker kaffe eller produserer honning. Utviklingsfondet støtter organisering og opprettelse av kooperativ slik at kan selge produktene sine samlet. Dette øker forhandlingskapasiteten og gir bedre priser og en mer stabil tilgang til markedene. Gjennom kooperativer har også bøndene bedre muligheter til å ta en større del av verdikjeden, og vi støtter tiltak som bidrar til økt prosessering av landbruksprodukter. Dette gir også økte inntekter.

Kvinner på egne økonomiske ben

Mange etiopiske kvinner har få, eller ingen, inntektsmuligheter og er helt avhengig av mannen sin. Utviklingsfondet har i mange år jobbet med spare- og lånegrupper hvor kvinner kan spare et lite beløp hver måned. Vi bidrar med startkapital, slik at kvinnene etter hvert kan ta opp lån for å starte små bedrifter – enten for seg selv eller sammen med andre. Dette gir kvinnene økt økonomisk selvstendighet. I tillegg er spare- og lånegruppene en viktig arena for at kvinner kan møtes og diskutere utfordringer de møter i hverdagen, og støtte hverandre i forsøket med å redusere vold, overgrep og skadelige tradisjonelle praksiser som omskjæring. Vi har også spare- og lånegrupper for jenter og unge kvinner.

Utdanning som fattigdomsbekjempelse

Forholdene på mange skoler er lite egnet for læring. Særlig er det mange jenter som slutter på skolen etter bare noen få år. Operasjon Dagsverk i 2014 gikk til et prosjekt for å styrke jenter og unge kvinners rettigheter og utdanningsmuligheter. For å øke jenters skolegang jobber Utviklingsfondet med å bedre forholdene på skolene, fra bedre toalettfasiliteter, arbeid med skolene i hvordan de kan håndtere vold og seksuelle overgrep, til bevisstgjøring av familiene om viktigheten av at jenter får fullføre utdanningen. Vi har også andre prosjekter for rettet mot utdanning. I Somali-regionen øst i landet prøver vi ut en skolematordning, hvor maten er kjøpt opp av lokale bønder. Dette sikrer barn av pastoralistfamilier i tørkeutsatte områder et sunt måltid hver dag og er et viktig intensiv for å holde barn og ungdom på skolen.

Yrkesopplæring gir muligheter

Det er få jobbmuligheter for ungdom på landsbygda i Etiopia. Det er få muligheter til å ta en praktisk og yrkesrettet utdanning. Mangel på kvalifisert arbeidskraft hindrer også bedrifter i å investere, og dermed svekkes muligheten for alternative arbeidsplasser enn i landbruket. Utviklingsfondet støtter yrkesopplæring i Afar-regionen, øst i Etiopia. Dette er et strategisk partnerskap med Yara for å skape flere arbeidsmuligheter for lokalbefolkningen.