Klimaendringene merkes i form av hyppigere og lengre tørkeperioder og flom på grunn av kraftig regnvær. Dette fører til store utfordringer for landbruksproduksjonen, særlig i tørrlandsområdene. Men også andre områder i landet er utsatt og berørt av et mer uforutsigbart klima. Bøndene mangler kunnskap om hvordan de kan tilpasse landbruksproduksjonen til et mer variert klima. De har også liten tilgang på nye og lokalt tilpassete såfrø. Forringelse av landområder svekker tilgangen på vann og kvaliteten på jordsmonnet. Avskoging skjer også i et raskt tempo, og Etiopias grønne lunger blir stadig mindre.

Opplæring

For å øke bøndenes tilpasningskapasitet er opplæring i klimarobuste metoder en viktig del av Utviklingsfondets arbeid. Dette innebærer blant annet ulike teknikker for å bevare fuktigheten i jorda, unngå erosjon og forberede jorda, samt bruk av nye og flere vekster på samme åkerlapp. Tilgang på vann er også viktig, og reparasjon av gamle vanningsanlegg og bygging av brønner og ulike systemer for å føre vannet mot jordbruksområdene er sentralt i vårt arbeid. Vi støtter også arbeidet med å gjenoppbygge forringete landområder gjennom jordbevaringsteknikker som terrassering, treplanting og utvikling av ulike systemer som tar bedre vare på vannressursene og gjør vanning mulig. På denne måten forvandles tørre landområder til grønne åser og fruktbare åkrer.

Tilgang til frø

Sikker og stabil tilgang på gode såfrø er viktig for enhver bonde. I Etiopia støtter Utviklingsfondet opprettelse av lokale såfrøbanker hvor bøndene kan lagre såfrø, låne frø i tilfelle forrige avling slo feil, og oppbevare samlinger av ulike lokale og tradisjonelle sorter. Vi gir bønder opplæring i hvordan såfrøbankene skal forvaltes, hvordan såfrøene best kan lagres, kvalitetssikring av såfrøene som plasseres i banken og ansvarlig drift. Bøndene er også med på å identifisere de lokale sortene som finnes i nærområdet, og tester hvilke av disse de selv ønsker å bruke på gården sin. Gjennom såfrøbankene får også bøndene tilgang på sorter fra andre områder, samt fra den nasjonale genbanken.

Tar vare på skogen

Skogbevaring er viktig for klimaet på globalt og lokalt nivå. Etiopia er et viktig samarbeidsland for Norges klima- og skogsatsning, og Utviklingsfondet jobber med vår lokale partner Ethio Wetlands and Natural Resource Association (EWNRA) for å redusere avskogingen i Etiopias nest største skogområde sør-vest i landet. Gjennom deltakende skogforvaltning får lokalsamfunnene bruks- og forvaltningsrett over skogen. Vi jobber også for å sikre kollektiv eiendomsrett over skogområdene. Ved å styrke lokalsamfunnenes rettigheter over skogen sikrer vi også livsgrunnlaget til skogavhengige grupper. Mange lever av honning, kaffe og krydder som vokser i skogen. Vi jobber for lokale og deltakende REDD+ modeller, slik at satsning ivaretar skogfolks rettigheter og anerkjenner deres bidrag til å ta vare på Etiopias skoger. LINK til egen prosjektside.

Klimatilpassede landsbyer

Utviklingsfondet har utviklet en egen modell for klimatilpasning. I Etiopia bruker vi deltakende metoder i sårbarhetsanalyser og utvikling av handlingsplaner. Denne modellen, som vi har kalt klimatilpassete landsbyer, brukes i flere lokalsamfunn og fører til økt bevissthet og eierskap over tiltak som styrker tilpasningsevnen.