Målet med norsk bistand er å avskaffe fattigdom. Utviklingsfondet bidrar til å oppnå dette målet ved å arbeide for at fattige mennesker på landsbygda får nok og sunn mat, bedre økonomi, er godt rustet i møtet med klimaendringer og kriser og får økt makt og innflytelse over egne liv.

Vi jobber med fire tematiske hovedsatsinger i alle våre programland. Disse er 1) Matsikkerhet og ernæring, 2) Klima og miljø, 3) Økonomi og markedsadgang, og 4) Deltakelse og likestilling.

Utviklingsfondet har programmer i disse landene:

 

Etiopia

Etiopia er et av verdens fattigste land. Mer enn 25 millioner etiopiere lever i fattigdom, og fattigdommen er mest utbredt på landsbygda.  Les mer

Guatemala

Guatemala er et land med ekstrem høy grad av ulikhet mellom rik og fattig. FNs matvareorganisasjon (FAO) estimerer at 53 prosent av befolkningen lever i fattigdom, og blant Mayaindianere er det så høyt som opptil 83 prosent.  Les mer

Malawi

Malawi ligger sør-øst i Afrika og er et av de fattigste landende i verden. Landbruket står for hovedinntekten til over 80 % av befolkningen.   Les mer

Nepal

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land, og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Dette rammer befolkningen hardt.  Les mer

Somalia

Somalia er klassifisert som en sårbar stat. Fattigdom er svært utbredt og rundt 3 av 4 somaliere lever under fattigdomsgrensen.  Les mer