– Byråkratene har gjort sitt. Det haster med å få til et globalt klimafond som kan bistå utviklingsland til å bygge motstandskraft mot klimaendringer, sier Informasjonssjef i Utviklingsfondet Andrew P. Kroglund i Cancún.

– Karbonmarkeder kan være et viktig element, men er ikke i seg selv tilstrekkelige. Offentlige midler er helt avgjørende for å få på plass et eget klimafond for tilpasning til klimaendringer. Når statsminister Jens Stoltenberg kommer hit til Mexico for å fortelle om sitt klimafinansieringsinitiativ må han legg vekt på at verden trenger en massiv Marshall-plan for klima, og at finansieringsbehovet ikke kan løses bare ved markedsmekanismer, sier Kroglund.

Kroglund forventer at Erik Solheim og Jens Stoltenberg i dagene som kommer leder an for at Norge sørger for at et slikt klimafond som et minimum påser at:

• Klimafondet garanterer at Verdensbanken ikke får for stor operativ kontroll, og at fondet tillater direkte tilgang på midler for utviklingsland.

• Gir tilstrekkelig representasjon i styrende organer til utviklingsland.

• Sørger for at den norske modellen med kjønnsbalanse og sivilsamfunnsdeltagelse ivaretas.

• Garanterer at et minimum av 50 prosent av midlene øremerkes klimatilpasning.

•Sørger for at sårbare grupper og urfolk deltar fullt ut i beslutninger om bruk og etterprøving av pengene på et nasjonalt nivå.

– Det er helt avgjørende at Norge går foran som et eksempel og sørger for at et nytt klimafond får tilført tilstrekkelig med midler. Nå står forhandlingene i stampe, fordi alle utviklingsland er redde for at de skal falle utenfor finansieringskriteriene for såkalte sårbare land. Dette viser hvor beklagelig det er at Norge og andre industriland ikke har gitt midler til dette fondet på et tidligere tidspunkt, sier klimarådgiver i Utviklingsfondet Gitte Motzfeldt.

– Utviklingsfondet forventer at Norge også sørger for at Saudi-Arabias hardkjør for å få en egen klausul inn i avtalen om klimatilpasningsmidler som skal gi landet kompenasjon for framtidige tap av oljeinntekter, absolutt ikke kommer med innen klimatilpasningsavtalen. Det ville være å undergrave hele intensjonen bak klimatilpasning, sier Gitte Motzfeldt.