Organisasjonen

Utviklingsfondet vil i 2022 omdannes fra en forening til en stiftelse. Styret i stiftelsen nomineres av en valgkomité og velges på årsmøtet i tråd med til vedtektene. Styret rapporterer til årsmøtet og Stiftelsestilsynet, og har ansvar for at stiftelsen forvaltes tilfredsstillende i henhold til formålsparagrafen, stiftelsesloven, og andre gjeldende lover og bestemmelser. Styret avholder vanligvis seks møter i året.

Utviklingsfondets styre velges på Utviklingsfondets årsmøte, i henhold til organisasjonens vedtekter. Styret rapporterer til årsmøtet og er Utviklingsfondets bestemmende, rådgivende og samordnende organ.

Styret

Styreleder

Dag Hareide

Dag Hareide er tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet, Kirkens Bymisjon og Regnskogfondet, rektor på Nansenskolen, initiativtager til Namibiaforeningen, leder av Nordisk Forum for Konfliktmegling og flere andre organisasjoner og tiltak.

Han ble i 2015 utnevnt til ridder av St. Olavs orden, første klasse for «ekstraordinært samfunnsengasjement nasjonalt og internasjonalt». Dag arbeidet fem år i Etiopia for FN. Først som rehabiliteringskoordinator under den store hungersnøden på 1980-tallet. Deretter koordinerte han arbeidet med en nasjonal beredskapsplan mot hungersnød for den etiopiske regjeringen på 1990-tallet.

Dag har skrevet åtte fagbøker om forskjellige tema. Han har tatt agronomkurs og studert media, statistikk, religion, idehistorie på universitet i Norge og i USA. Han tok magister i sosiologi i 1990 (ekvivalent med doktorgrad i USA og Storbritannia). Tema for avhandlingen er «Sårbarhet mot hungersnød og beredskapssystemer».

Nestleder

Kjersti Aass

Kjersti Aass har vært i Utviklingsfondets styre siden 2019 og er nestleder. Hun er til daglig bærekraftsdirektør i Yara International, som har som formål å for å sørge for mat til verdens befolkning og verne om jordkloden.

Hun har tidligere sittet i Yaras konsernstyre, og er nå styremedlem i Høegh Autoliners. Kjersti har bakgrunn som konsulent, og har også jobbet med nødhjelpsarbeid for Leger uten grenser i Etiopia og Afghanistan, og for Røde Kors i Nepal, hvor hun er vann- og sanitærdelegat i organisasjonens internasjonale beredskapsstyrke. Kjersti er sivilingeniør fra NTNU, og har gått på Gründerskolen på Boston University. Hun har vært på Kapital sin «up and coming»-liste over Norges mektigste kvinner tre ganger og ble i 2018 kåret til «40 under 40».

Kjersti drives av nysgjerrighet og et ønske om å være til nytte for fellesskapet. Hun brenner for vitenskap og samarbeid på tvers av bransjer.

Styremedlem

Udaya Sekhar Nagothu

Udaya Sekhar Nagothu er research professor og direktør for Senter for internasjonal utvikling ved NIBIO.

Siden 2000 har han arbeidet i Norge med flere organisasjoner som IRIS, NIVA, Bioforsk og NIBIO. I tillegg har han bakgrunn som regional koordinator for store skogsforvaltningsprosjekter i India fra 1987-1993. Han har koordinert flere store tverrfaglige prosjekter i Asia og Afrika finansiert av EC, MFA og NFR. I januar 2022 ble Udaya Sekhar nominert til revisjonsredaktør for en tematisk vurdering av sammenhengen mellom biologisk mangfold, vann, mat og helse av IPBES.

Udaya Sekahr har skrevet åtte fagbøker om matsikkerhet, klimaendring og klimatilpasning i landbruk. Han har tatt mastergrad i landbruk (1983-85), mastergrad i bærekraftige landbruk og naturressurs forvaltning (1993-95), og i tillegg studert skogforvaltning på universitet. Han tok doktorgrad i utviklingsstudier i Norge (1995-1999).

Styremedlem

Hege Skarrud

Hege Skarrud er politisk økonom med mastergrad fra NMBU, med fordypning i miljøspørsmål.

Hun har vært leder i Spire og Attac Norge, samt nestleder og styremedlem i Handelskampanjen over flere år. Gjennom disse vervene har hun opparbeidet seg spisskompetanse på globale økonomiske spørsmål som handels- og investeringspolitikk. Hun har sittet i referansegrupper og delegasjoner satt opp av norske myndigheter på disse spørsmålene.

Skarrud er for tiden politisk rådgiver for SVs Stortingsgruppe, spaltist og aktiv i flere deler av den norske sosiale bevegelsen. Hun er spesielt opptatt av de internasjonale økonomiske institusjonenes påvirkning på det globale matsystemet.

Styremedlem

Evelyn Gulbrandsen Hoen

Evelyn G. Hoen har tidligere arbeidet i Norad og ved en rekke norske ambassader i Latin-Amerika med forvaltning av bistand innen bærekraftig landbruk, miljø og klimatilpasning rettet mot små- og mellomstore bønder. Hun har erfaring fra prosjektplanlegging, finansiering og gjennomføring, bl.a. rettet mot kvinner mens hun arbeidet som frivillig for den svenske organisasjonen Utbildning för Biståndsverksamhet i Bolivia på oppdrag fra SAIH, erfaring fra en rekke styreverv, leder for Nicaraguagruppa i LAG-Norge og er tilsluttet Nordisk nettverk for demokrati og menneske rettigheter i Nicaragua.

Hun har arbeidet som journalist i Norge, Sverige og Bolivia, og deltok i forarbeidet og tilrettelegging av Fredskorpset til Nicaragua innen rammen av Norad 1986-’87. Hun er en av grunnleggerne av solidaritetsorganisasjonen Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG-Norge) og U-landsseminaret, SV-Fakultetet ved Universitetet i Oslo på 1970-tallet.

Evelyn har studert samfunnsfag ved Universitetet i Oslo, journalistikk ved Norsk Journalisthøgskole, internasjonal utvikling og naturressursforvaltning ved Norges universitet for miljø og biovitenskap (NMBU).

Styremedlem

Stein W. Bie

Stein W. Bie er utdannet innfor tropisk landbruk, naturressursforvaltning og dyre- og menneskelig ernæring fra universitetene i Oxford og Cambridge i England. Han ledet oppbyggingen av geografiske informasjonssystemer for jordkartlegging i Nederland, har vært forskningssjef ved Norsk Regnesentral i Oslo og professor II ved Universitetet i Tromsø (satellittfjernmåling).

Han var nestleder ved utenlandsavdelingen i Norges Røde Kors under Sahelkatastrofen i 1980-årene. Stein overtok lederstillingen ved det internasjonale instituttet Noragric ved NMBU på Ås i 1988, og ble senere forskningsdirektør for FNs landbruksforskning og landbruksveiledning (FAO Roma).

Fra 1995 til 2002 var han generaldirektør for det internasjonale forskningsinstituttet ISNAR i Haag i Nederland. I 2002 fikk han en deltidsstilling ved NMBU, og bygget opp et økologisk melkebruk med gamle norske husdyrraser (ku, geit) i Imsdalen. Som pensjonist leder han et IT-firma for varslingssystemer mot hjortevilt på vei, og driver Gamle Koppang Jernbanestasjon (1874) som kultursenter på Koppang, Han har ledet Naturvernforbundet i Hedmark, og er aktiv i Kommunestyret i Stor-Elvdal (4 perioder).

Styremedlem

Lars Fredrik Stuve

Lars Fredrik Stuve var fram til august 2019 administrerende direktør i Norske Felleskjøp, en stilling han har innehatt siden 1998. Lars Fredrik hadde hovedansvaret for å utvikle, etablere og drifte den nye markedsordningen for korn i Norge som avløste den gamle ordningen med Statens Kornforretning, importmonopolet og Statens kjøpeplikt for norsk korn. Han har tidligere arbeidet som næringspolitisk sjef i Norges Skogeierforbund, og som politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet og som organisasjonssjef i Drammensdistriktets Skogeierforening.

I sin tid som administrerende direktør i Norske Felleskjøp var Lars Fredrik med å starte opp og drifte et utviklingsprosjekt i Mosambik. Målet for prosjektet var å reetablere produksjonen av soyabønner i Mosambik, noe en lyktes med. Prosjektet ble startet opp i 2001 og varte fram til 2019.

Lars Fredrik har gjennom en årrekke vært spesielt opptatt av økt matproduksjon, selvforsyning og matberedskap og markert seg i den offentlige debatten på dette temaet.

Representant fra Utviklingsfondet

Jacob Walla

Jacob Walla jobber som seniorrådgiver for biologisk mangfold og landbruk for Utviklingsfondet, og er ansattrepresentant i styret.

Han har tidligere jobbet som seniorrådgiver hos Landbruksdirektoratet hvor hovedoppgaven var forvaltning av statens tilskudd til frøproduksjon, erstatning etter offentlige pålegg og klimatilpasset landbruk. I tillegg har han jobbet som førsteinspektør hos Mattilsynet med tilsyn innen plantehelse, frøproduksjon, plantevernmidler og gjødselvarer mm., lektor med tilleggsutdanning på videregåendeskole og underviste i matematikk, naturfag og landbruksfag. Jacob jobbet også 2 år hos FN i Irak under IS-responsen.

Jacob er utdannet sivilagronom og pedagog fra NMBU i 2002 og 2013 og har bachelor i planteviteskap fra University of Juba, Sudan i 1999. Tema for hovedoppgaven var «produksjon av linfrø og raps til fiskefôr».

Representant fra Spire

Elise Åsnes

Elise Åsnes er leder i Spire, som er en norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser, og er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. Organisasjonene har hatt et tett samarbeid med siden oppstarten av Spire i 2003.

Hun har en bachelor i Utviklingsstudier, og ferdigstiller masteren sin i Utviklingsstudier på OsloMet våren 2022. Temaet i masteroppgaven er klimarettferdighet, med fokus på narrativ rundt kostnadseffektivitet i norsk klimapolitikk. Hun har også erfaring fra flere andre miljø- og utviklingsorganisasjoner, som Natur og Ungdom og SAIH.

Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av august. Alle medlemmer som har betalt minimumsbeløpet foregående år har stemmerett.

Reglene rundt årsmøtet er beskrevet mer i detalj i Utviklingsfondets vedtekter. Valgkomiteen fram mot årsmøtet i 2022 er Hildegunn Gjengedal (leder), Vegard Bye og Steffen Kallbekken.

Våre retningslinjer

Her kan du laste ned Utviklingsfondets retningslinjer og dokumenter for vår policy.