Utviklingsfondets årsmelding framhever hvert år en suksess og en lærepenge i vårt arbeid. Her kan du lese hele årsmeldingen.
Utviklingsfondets årsmelding framhever hvert år en suksess og en lærepenge i vårt arbeid. Her kan du lese hele årsmeldingen.

Et av Utviklingsfondets mål har vært å sørge for at kommunene har flerårige kommuneplaner og gjennomsiktige myndighetsprosesser, slik at planlagte prosjekter med myndighetenes og andres midler blir gjennomført som planlagt. Det er altså snakk om å planlegge for mer og bedre planlegging.

Lokalbefolkningen har tidligere hatt liten innflytelse i lokal styring i Nepal. Landet hadde sitt første lokalvalg på tjue år i 2017. Kommunale planer har ofte vært kortsiktige, uten basis i reelle behov, utformet uten inkludering av alle samfunnsgrupper, og preget av at lokalpolitikerne står i gjeld til familie og partifeller. I et samfunn med sterke sosiale skiller har særlig lavkaster vært utestengt fra beslutningsprosesser. Kvinner har også vært tilsidesatt, da de som sitter i ledende posisjoner og blir kalt inn til møter som oftest har vært menn.

Mangelen på langtidsplaner har alvorlige konsekvenser for områder som er utsatt for jordras, tørke og flom. Hus, avlinger og menneskeliv har gått tapt. Det er høyst nødvendig med bedre langtidsplanlegging. Dette har Utviklingsfondets partnere i Nepal satt seg fore å gjøre noe med. Prosessen starter med organisering av lokalbefolkningen og opplæring av lokale grasrotorganisasjoner, slik at de i samarbeid med lokale myndigheter og representanter fra ulike sektorer utvikler en femårig kommuneplan for samfunnsutvikling, basert på behov, prioriteringer av tiltak og en plan for gjennomføring. Prosessen fokuserer på grunnleggende demokratiske prinsipper, som gjennomsiktighet og ansvarlighet og «eies» av kommunene og «både «eies» og kontrolleres av lokalsamfunnet gjennom aktiv deltakelse, sosiale revisjoner og høringer.

Siden prosjektets start har deltakende kommuneplanleggingen ført til en mer gjennomsiktig og ansvarlig styring i hele 86 kommuner i Nepal. Kommuneplaner har bidratt til bredere deltakelse i utviklingsprosesser. Over 20 000 familier har vært direkte involvert i prosessene, som har gagnet over 50 000 familier. Metoden har blitt standardisert og er anerkjent og anbefalt av det nepalske kommunaldepartementet. Politikere, organisasjoner og innbyggerne i de involverte kommunene har store fordeler av bedre og mer bærekraftig kommuneplanlegging, gjennomsiktig styring og tiltak som svarer på lokalbefolkningens behov. Spesielt kvinner, sårbare grupper inkludert såkalte lavkaster (dalitter) har stort utbytte av dette og gjør at de bedre kan holde de folkevalgte ansvarlige for gjennomføringen. Lokale politikere rapporterer selv at dette bidrar til økt kunnskap om de lokale problemstillinger, bedre styring og redusert korrupsjon, da prosessen er åpen og forhandlinger om plan og budsjettposter inkluderer ledere fra ulike sektorer, som helse, utdanning og landbruk. Det har ført til bredere deltakelse i utviklingsprosesser, og lokalbefolkningen har økt forståelse for lokale prosesser, økt forhandlingskapasitet og gjennomslagskraft. Statlige og private midler bevilges i større grad enn tidligere i tråd med ulike formål lokalbefolkningen selv har foreslått.

Arbeidet som er gjort er gjennomført i en periode der Nepals kommuner ble styrt av administrativt ansatte og ikke lokalt valgte. Siden 2015, da Nepal fikk på plass en grunnlov og vedtok å bli en føderal stat, har landet gjennomført relativt rolige valg. Tidlig 2018 kom den første regjeringen under det føderale styret på plass. Nepals kommuner skal nå styres av lokalvalgte politikere, som skal kunne holdes ansvarlige ved neste valg. Dette er et veiskille og en lakmusetest også for vårt arbeid.