I det lille asiatiske fjellandet Bhutan handler begrepet Gross National Happiness (GNH) om gunstig utvikling i samfunnet. En slik gunstig utvikling finner sted når materiell og åndelig utvikling foregår side ved side for å utfylle og forsterke hverandre. De fire pilarene i GNH er å fremme bærekraftig utvikling, bevare og fremme kulturelle verdier, bevare naturen, og å etablere godt styresett.

I Bhutan er begrenset tilgang til såfrø av god kvalitet og mangel på agronomer blant de viktigste faktorene som hindrer landbruksutvikling. Landbrukssektoren er også sårbar på grunn av problemer med vanning, ulendt terreng, dårlig jordkvalitet og begrenset tilgang på dyrkbar jord. Målet for regjeringen i Bhutan er primært å forbedre selvforsyningen av såfrø av god kvalitet, og å øke produktiviteten både per arbeider og per dekar.

Utviklingsfondet i Bhutan

Utviklingsfondet støtter programmet Biodiversity Use and Conservation in Asia Program (BUCAP) i den østlige provinsen av Bhutan. Målet er å fremme bevaring, videreutvikling og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser i landbruket på lokalt nivå.

– Utviklingsfondet arbeider med sine lokale partnere i regionen for å reversere tapet av biologisk mangfold i landbruket gjennom prosjekter der bøndene selv eksperimenterer med ulike varianter av avlinger, sier Teshome Hunduma som er ansvarlig for Sørøst-Asiaprogrammet i Utviklingsfondet.

Utviklingsfondet har siden 2001 støttet National Biodiversity Center (NBC). Dette er et nasjonalt program om biologisk mangfold som koordinerer BUCAPs aktiviteter i Bhutan.

– BUCAP har skapt et samarbeid blant bønder, forskere og offentlige jordbruksveiledere. Programmet har hjulpet til med å knytte sammen den nasjonale genbanken (NBC) og bønder og andre interesserte, inkludert de som arbeider med politiske saker om bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser i landet, sier Singay Dorji, seniorkurator ved NBC og nasjonal koordinator for BUCAP.

Styrker kvinners posisjon

Det bhutanske samfunnet har tradisjonelt ansett menn som forsørgere av sin familie, mens kvinners muligheter er begrenset til husarbeid. For å forstå kvinners rolle og ansvar i landbruket, fokuserer BUCAP sitt arbeid mot kvinnelige bønder.

På Dremetse Geog, i Mongar provinsen øst i Bhutan sluttet en kvinnegruppe på 7 medlemmer seg til BUCAPprogrammet i 2001. De hadde utfordringer med soppskader på en lokal maissort. En av organisasjonene Utviklingsfondets støtter (RNR RDC) ga kvinnene opplæring i deltakende plantesortsseleksjon og såfrøproduksjon. Kvinnegruppen klarte å finne fram til 3 gode maissorter som oppfylte deres behov og produserte deretter gode såfrø fra disse utvalgte maissortene.

I tillegg startet kvinnene å dyrke ris, bønner, hirse og forskjellige grønnsaker som ikke var vanlige blant bondehusholdninger i området. Dette resulterte i økt sortsmangfold, og dermed bedre sikkerhet mot plantesykdommer og varierende vær. I dag tjener kvinnene godt på salg av ulike produkter de lager.

Økte inntekter og bedre bevaring

–Jeg gruet meg til de lange og monotone undervisningstimene da forskere fra RNR RDC besøkt oss og ga opplæring på ulike stadier av maisdyrking, forteller Aum Jigme Choden (33 år gammel og mor til 3), som er et aktivt medlem av kvinnegruppa i Dremetse.

Hun forteller nå med stolthet at programmet har gitt henne og gruppa ferdigheter, ikke bare i plantesortsselektering og såfrøproduksjon, men også til å produsere 10 ulike produkter av lokal mais. Blant annet har gruppa fått en egen maskin for å lage tengma – en slags cornflakes.

Produksjonen av tengma og andre maisprodukter ga kvinnene en inntektsøkning på 24 000 BTN (ca 2700 NOK) per år etter bearbeiding av 400 kg lokal mais. Deres produkt, tengma, har blitt populært under festivaler, noe som gir økt etterspørsel og bedre pris.

Skaper trygghet og lykke

Tre bondegrupper har startet en spareordning med en lokal bank (Bhutan Development and Finance Corporation). Gruppene har spart mellom BTN 20000 (NOK 2265) og BTN 90000 (NOK 10 180).

Medlemmene i spareordningen kan få 1000 BTN (NOK 115) fra gruppas sparepenger når nære familiemedlemmer er syke, eller når det er vanskelige tider. For Jigme Choden er dette en kilde til sosial trygghet og lykke.

- BUCAP har bidratt til vår utviklingsfilosofi Gross National Happiness (GNH), forteller hun.

Kvinnegruppa planlegger nå, sammen med det regionale landbruksforsknings- og utviklingssenteret, hvordan de skal lagre såfrøene for å unngå angrep fra skadedyr.

– Vi ønsker å støtte denne gruppen og de andre i det området. Vi vil etablere mange lokale såfrøbanker i provinsen og styrke lokalsamfunnets såfrøproduksjon, sier Hr Thirtha Katwal, seniorforsker ved RNR RDC.

Mr Lhap Dorji, programdirektør i samme organisasjon legger til at bruk av plantegenetiske ressurser alltid har eksistert, men at BUCAP var en katalysator for å fremme bevaring og bærekraft.

– De ulike møtene i opplæringsperioden har skapt en felles forståelse og bygget kapasitet blant bønder og forskere, sier han.

Utviklingsfondet er også fornøyd med erfaringene fra programmet i Bhutan. Teshome Hunduma i Utviklingsfondet trekker fram at opplæringen av bønder gir langsiktige og bærekraftige resultater.

– Kunnskapen forvaltes da av dem som skal bruke den i praksis og bøndene kan selv bidra til å utvikle lokalt tilpassede såfrø i sine områder. Dette er helt avgjørende for at en slik fremgangsmåte skal gi håndfaste resultater, og vi vil fortsette å demonstrere modellen i vårt arbeid.