Seks av ti ungdommer i fattige land står uten verken jobb- eller skoletilbud.

Mangelen på tilgang til et skikkelig arbeidsmarked, utdanning og nødvendige helsetjenester er blant de største hindrene for oppfyllelse av ungdoms menneskerettigheter. Manglende likestilling og seksuelle rettigheter er også et problem i flere av landene vi jobber i. Jenter tvinges inn i tidlige ekteskap og graviditeter.

Over 500 millioner unge sliter med å overleve på under 2 dollar dagen. Samtidig er det stadig mindre samsvar mellom utdanning og arbeidsmarkedet. Dermed får vi en rekke utdannede ungdommer uten noen reelle muligheter til å få jobb på bakgrunn av sin kompetanse.

Det er påfallende lite utviklingsarbeid og politisk innsats som faktisk retter seg mot (og enda mindre inkluderer) ungdom. Dette til tross for at vår tids ungdomsgenerasjon er den største i verdenshistorien, og at de er mest utsatt for fattigdom.

Ungdom trenger arbeid og inntekt for å bygge stabile samfunn og etablere egne familier, men fremtidsmulighetene på landsbygda blir sett på som dårlige. Landbruket skaper få attraktive og inntektsbringende jobbmuligheter, og mange migrerer til byene eller andre land grunnet mangel på jobber. Ungdom, og spesielt unge kvinner, har færre demokratiske kanaler enn voksne og lyttes sjeldnere til.

Hvordan jobber Utviklingsfondet med ungdom?

Ungdom utgjør en stor andel av befolkningen i landene vi jobber. Utviklingsfondet arbeider for å styrke ungdommers rettigheter og å skape attraktive muligheter i lokalmiljøene slik at ungdom kan bidra til verdiskaping i sine lokalsamfunn. Gjennom våre partnere så gir vi opplæring i ledelse, påvirkningsarbeid og organisasjonsarbeid. Slik er vi med på å skape morgendagens ledere. Vi jobber for å få flere ungdom inn i lokale styringsfora slik at de også kan være med på å bestemme i sine lokalsamfunn. Vi jobber for å bedre skolemiljø og for å gi ungdom tilgang til yrkesskole.