I land hvor det er begrenset rom for deltakelse og demokratiske prosesser på nasjonalt nivå, er det spesielt viktig å styrke lokaldemokratiet gjennom samhandling mellom myndigheter og lokalbefolkningen. Samtidig er det viktig at fattige bønder, kvinner, ungdom og marginaliserte grupper deltar i internasjonale prosesser og påvirker rammeverk som har betydning for deres livsgrunnlag.

For mange fattige på landsbygda er et arbeidsintensivt og sårbart landbruk eneste levevei. For å skape bærekraftige lokalsamfunn for oppvoksende generasjoner må videreforedling utvikles, inntektsgrunnlaget utvides, bønder må sikres mer stabil markedsadgang og flere investeringer må komme småbønder til gode.

Sterkere sammen

Et samvirke eller et kooperativ er når mennesker går sammen for å jobbe mot felles økonomiske, sosiale og kulturelle behov. Det handler om å i felleskap løse en oppgave som de ellers måtte gjort hver for seg eller overlatt til private aktører eller til de offentlige. Slike samvirkeordninger har som mål å maksimere medlemmenes nytte og skal være demokratisk styrt. Det er et system som kan bidra til bedre økonomi for bøndene ved at de står samlet og får bedre gjennomslagskraft, men som også kan hjelpe medlemmer med rådgivning og andre tjenester. Organisering av bønder spiller en viktig rolle i å redusere fattigdom, øke matsikkerheten og å gi jobbmuligheter.

Gjennom organisering og samarbeid med private aktører og finansielle institusjoner kan bøndene forhandle frem bedre priser for varene, nå ut til større og nye markeder utenfor landsbyen, og unngå kostbare mellomledd. Organiseringen av bønder i kooperativer eller spare- og lånegrupper kan gi tilgang på økonomiske ressurser slik at bønder kan investere i egen produksjon eller andre inntektskilder. Slik kan bønder få flere muligheter til å bearbeide produktene, og kan utvikle foredlingsbedrifter, som gir både økte inntekter og arbeidsplasser.

Det er også viktig at landbrukssektoren tiltrekker flere investeringer som kommer småbønder til gode. I mange tilfeller setter internasjonale eller regionale handelsordninger begrensninger for bønders tilgang på markeder og salg av bearbeidede produkter.