Helt siden jordbrukets opprinnelse har bønder tatt vare på og videreutviklet et enormt mangfold av matplanter. Dette plantegenetiske mangfoldet er grunnlaget for all matproduksjon. En stor del av dette mangfoldet har gått tapt, og det er derfor viktig å ta vare på det som er igjen. Bondens åker spiller en sentral rolle for bevaring av plantemangfoldet, både fordi de har tatt vare på og bruker tradisjonelle sorter som ikke finnes i genbankene og fordi det er gjennom bruk at genressursene opprettholder sin tilpasningsevne.

Bønders rettigheter til såfrø handler om anerkjennelse, og belønning, av bønder for deres uvurderlige bidrag til verdens lager av plantegenetiske ressurser. Det handler også om å gjøre det mulig for bønder å ta vare på og videreutvikle genressursene. Og ikke minst handler det om bønders muligheter til å fortsatt dyrke jorda, sikre sitt livsgrunnlag og bidra til verdens matsikkerhet.

Den internasjonalt plantetraktaten

Bønders rettigheter er anerkjent i Den internasjonale plantetraktaten. Plantetraktaten er en internasjonal avtale for å sikre bærekraftig forvaltning av det plantegenetiske mangfoldet. Plantetraktaten anerkjenner bønders enorme bidrag til å bevare og forvalte det plantegenetiske mangfoldet, og foreslår tiltak for hvordan disse rettighetene kan beskyttes og fremmes.

FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) opprettet i sin tid Plantetraktaten (2004). Dette er en bindende internasjonal avtale for forvaltningen av det plantemangfoldet som vi er avhengig av for maten vår og jordbruket vårt. Partene i avtalen forplikter seg til å bevare og sikre en bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser, og inneholder elementer som sikrer at de plantegenetiske ressursene skal være åpent tilgjengelig for bruk, forskning og foredling. Den skal også sikre rettferdig fordeling av godene fra bruken av de genetiske ressursene. Forvaltningen av plantegenetiske ressurser var tidligere lagt under konvensjonen for biologisk mangfold.

Plantetraktaten handler om bønders rett til å ta vare på og bruke sin tradisjonelle kunnskap; deres rett til lik deltakelse og fordeling av goder fra bruken av genetiske ressurser; deres rett til deltakelse i beslutninger som angår bruk og forvaltning av genetiske ressurser; og deres rett til å ta vare på, bruke, utveksle og selge frø.

Utviklingsfondet mener det er spesielt viktig å sikre bønders rett til å ta vare på, bruke, bytte og selge såvarer det har spart fra egen avling. Dette er en viktig del av bønders såfrøsystemer, og er grunnlaget for landbruksproduksjonen for fattige bønder.  Gjennom såfrøsystemene kan bønder teste ut og velge sorter som er best tilpasset de lokale dyrkningsforholdene og de kan oppbevare eller låne såfrø i tilfelle avlinger svikter. Men denne retten blir begrenset av blant annet patenter og plantesortsbeskyttelse, som reguleres av andre internasjonale rammeverk og nasjonale lovverk. I tillegg til at bønder må få rettslig handlingsrom til å ta vare på plantemangfoldet, trenger de økonomisk støtte for å sikre lokal bevaring. Samtidig må det legges til rette for at bønder selv kan være med å bestemme hvordan deres rettigheter til såfrø skal forstås og implementeres.

Hvordan jobber Utviklingsfondet for bønders rettigheter?

Utviklingsfondet jobber med bevaring av plantemangfoldet og styrking av bønders rettigheter på ulike nivå. Vi støtter bønders lokale forvaltningssystem for plantemangfold. Lokale såfrøbanker er viktige for å ta vare på, bruke, utveksle og selge frø, og sikrer i tillegg bønder tilgang på frø. Gjennom deltakende planteforedling og deltakende prosesser for seleksjon av egnete såfrø og sorter, bidrar vi til videreutvikling av såfrø. Slik utvikles plantesorter som gir høyere avlinger og som tåler flom og tørke bedre.

Vi støtter også bønders påvirkningsarbeid opp mot nasjonale myndigheter. I flere land er våre samarbeidspartnere representert i nasjonale forvaltningsorganer for genressurser. På denne måten bidrar vi til gjennomføring av bønders rettigheter i praksis. Utviklingsfondet har dokumentert og utviklet metoder for styrking av bønders rettigheter. Vi driver også påvirkningsarbeid for å styrke arbeidet med bønders rettigheter i Den internasjonale plantetrakten, hvor vi blant annet jobber for at det utvikles retningslinjer for implementering av bønders rettigheter og rettferdig tilgang og fordeling av godene fra plantegenetiske ressurser.