Biologisk mangfold i landbruket - grunnlaget for matsikkerhet

Fordi de fleste fattige bor i rurale områder og er avhengig av jordbruk og skogens ressurser, er mangfoldet der en nøkkelfaktor for dem. Mangfold i landbruket er en av de mest verdifulle ressursene bønder forvalter. Matplanter finnes i mange spesielle variasjoner. Disse variasjonene sikrer tilpasning til forskjellige klima og jordbrukssystemer, gir oss et mangfold av smaker og matvarer, og hjelper oss å møte etterspørsel i markedet. Biologisk mangfold er grunnlaget for matsikkerhet i fremtiden. Ulike plantesorter har ulike egenskaper og når man bevarer et mangfold av sorter er det større sannsynlighet for at man har sorter som tåler endrede dyrkingsforhold. Noen planter kan ha spesiell motstandskraft mot skadedyr og sykdommer, mens andre kan tåle dårlig jordsmonn, tørke eller flom.

Genene og genkombinasjonene som utgjør dette mangfoldet kalles genetiske ressurser. Disse ressursene opprettholder dagens matproduksjon og støtter levebrødet til bønder over hele verden. Men vi trenger også disse ressursene for å møte fremtiden. Bønder trenger en konstant tilgang på nye plantevariasjoner for å tilpasse seg når jordbruk og klima forandrer seg og for å etterkomme nye behov og ønsker i markedet. Dette krever avling og frø-seleksjon og kan bare fungere så lenge den genetiske frøbasen blir vedlikeholdt og er tilgjengelig.

Bærekraftig landbruk og bevaring av det biologiske mangfoldet i landbruket er faktorer som henger nøye sammen. Bevaring, bruk og videreutvikling av det biologiske mangfoldet i jordbruket, er en forutsetning for å drive et lokalt og behovstilpasset landbruk.

Utviklingsfondet støtter biologisk mangfold i landbruket i våre programmer i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Biologisk mangfold forsvinner

Så mye som 75 prosent av det plantegenetiske mangfoldet i landbruket gikk tapt de siste 50 årene av det 20. århundre. Nærmere halvparten av den genetiske variasjonen innenfor viktige husdyrraser er også blitt borte. Når det genetiske mangfoldet av viktige matplanter og husdyr blir borte, mister bøndene også muligheten til å drive et landbruk tilpasset lokale forhold. I et lite land som Laos for eksempel, forvalter bøndene flere tusen sorter ris i sine åkre. Hver sort ris har en unik genetisk sammensetning, som kan gi:

  • Forskjellig smak, lukt og farge
  • Motstand mot forskjellige sykdommer og skadedyr
  • Tilpasning til ulike geografiske forhold
  • Tilpasning til endringer i klimatiske forhold

Det er ikke tilstrekkelig å lagre genressursene i genbanker. Kun gjennom bruk av mangfoldet kan en kontinuerlig evolusjon av genetisk materiale opprettholdes. Biologisk mangfold er et resultat av 12 000 års praksis der bønder har valgt ut ut og foredlet plantesorter og husdyrraser. Dette mangfoldet er sterkt truet i dag. Menneskeskapte klimaendringer forsterker denne effekten mange steder, og reduksjon i biologisk mangfold reduserer bøndenes mulighet til å tilpasse seg klimaendringene.