Matproduksjonen er truet av klimaendringer. Her hjemme betyr det at vi må gjøre norsk landbruk i stand til å takle ekstremvær, avlingssvikt og andre konsekvenser som klimaendringene fører til. Situasjonen for verdens småbønder er enda verre.  Økt temperatur og mer ekstremvær får katastrofale følger for fattige mennesker som er avhengige av å produsere sin egen mat. Det er urettferdig at mennesker som har bidratt aller minst til klimaendringene, blir hardest rammet av konsekvensene. Norge må bidra gjennom sin utviklingspolitikk.

Bli med i kampen?

Å sikre at alle mennesker til enhver tid har nok og sunn mat er en av vår tids største oppgaver. Klimaendringer og ekstremvær gjør denne oppgaven stadig vanskeligere. På bildet ovenfor ser du den norske bonden Einar Kiserud som står sammen med sine malawiske kolleger Collings og Esther i kampen for klimarettferdighet for verdens bønder. De trenger DEG med på laget.

DIN UNDERSKRIFT ER VIKTIG

Vi krever handling for å sikre verdens matproduksjon i møte med klimaendringene. Når du signerer på denne kampanjen stiller du deg bak to krav til våre folkevalgte politikere. Kravene vil leveres til utviklingsministeren og landbruksministeren.

Krav 1: Klimaberedskap for norsk landbruk

Til tross for godt utbygd infrastruktur og store omstillingsressurser, er også norsk matforsyning sårbare for de svingningene som klimaendringene medfører. Vi er nødt til å håndtere økende nedbørsmengder og forebygge både flom og ras. Vi må også gjøre tilpasninger i driftsmåter og utvikle nye sorter, både for å håndtere nye skadedyr og sykdommer og endringer i temperatur, nedbørsmengde og vekstsesong.

Vi vil at Regjeringen utvikler beredskapsplaner for å takle ekstremvær, avlingssvikt og andre konsekvenser fra klimaendringer, i tillegg til konkrete tiltak som kan tas i bruk på den enkelte gård. Klimaendringene påvirker norsk landbruk både direkte og indirekte, gjennom import av både mat og fôr. Regjeringen må i disse planene også si noe om sammenhengen mellom norsk matforsyning og klimaendringenes påvirkning på viktige jordbruksområder i andre deler av verden.

Krav 2: Klimaberedskap for verdens småbønder

Fattige småbønder rammes særlig hardt av klimaendringer. Økt temperatur, svingninger i nedbørsmengder og ekstremvær gjør en allerede vanskelig livssituasjon enda verre. Lokalsamfunn og bønder i fattige land trenger tilgang til informasjon om hva som skjer med klimaet, hvordan de blir rammet og hvordan de kan forberede seg best mulig. Klimatilpasning er nøkkelen for at disse bøndene skal kunne overleve i framtiden!

Norge kan bidra gjennom sin utviklingspolitikk. Vi vil derfor at Regjeringen øker støtten til landbruksbistand. Minst 10 % av det norske bistandsbudsjettet bør gå til bærekraftig og klimasmart landbruk, for å sikre at landbruket i utviklingsland er bedre rustet i møte med klimaendringene. 

Verdens matproduksjon må tilpasses et klima i endring. Norge må ta sin del av ansvaret for å løse klimakrisen. Hjelp oss med å få politikerne våre til å skjønne alvoret – del kampanjen med dine venner og kjente!