Hva er en frøbank?
En frøbank fungerer som en vanlig bank, men i stedet for penger låner banken ut frø. Frøbanker lagrer og låner ut frø til medlemmene av banken. Medlemmene låner frø ved starten av sesongen. Frølånet betales så tilbake i såfrø – med rente – når neste avling er i hus. Slik får frøbanken over tid tilgang til frø i større kvanta, og kan utvide både medlemsbasen og rekkevidden sin.

Utenfor Shivagunj community seedbank Jhapa, Nepal testes ulike rissorter ut på forsøksfeltene. Foto: Regine Andersen

Mye mer enn utlånere av frø

- Et viktig funn er at frøbanker er langt mer enn utlånere av frø, sier Regine Andersen om evalueringen.

Andersen er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og har gjennomført evalueringen av frøbankene.

Hun viser til at frøbankene fungerer som arenaer for en rekke aktiviteter. Ofte er bøndene med på deltakende planteforedling for å videreutvikle lokale sorter i takt med klimaendringer og andre utfordringer – og etter egne ønsker og behov. Dette resulterer av og til i nye lokale sorter som gir høye avlinger med god næringsverdi. Bøndene får del i kunnskap om landbruksmetoder som øker produktiviteten på en bærekraftig måte og som er særlig egnet til å ta vare på jord og vann. I tillegg lærer de om inntektsskapende aktiviteter. En del frøbanker har også mikro-kredittprogrammer som stimulerer ytterligere til inntektsskapende virksomhet knyttet til frøbanken. Alle frøbankene legger vekt på at kvinner og vanskeligstilte familier skal ha tilgang til godene.

- Med sin helhetlige tilnærming gir ikke frøbankene bare tilgang på frø, men blir plattformer for økt matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og utvikling, fortsetter Andersen. Bøndene slipper å basere seg på dyre frø og innsatsfaktorer, som de ofte må låne penger til med skyhøye renter. Dette gir store besparelser. I tillegg får de inntekter fra salg av landbruksvarer de har til overs og fra inntektsbringende aktiviteter. Dette gir en betydelig forbedring av levekårene, sider Andersen.

Mange bønder legger likevel vekt på at det viktigste er den kunnskapen de får del i og det fellesskapet de opplever, som gir dem troen og håpet på en bedre framtid.  

I Etiopia treskes hveten for hånd. Dette er i området rundt Ejere community seedbank i Oromia, Etiopia. Foto: Regine Andersen

Frø for utvikling

Resultatene fra evalueringen ble presentert på en internasjonal konferanse i kommisjonen for genetiske ressurser i FNs mat- og landbruksorganisasjon. Kommisjonen jobber for å sikre bærekraftig bruk og bevaring av genetiske ressurser i landbruket.

- Det er et stort gjennomslag at arbeidet vårt med frøbanker og biologisk mangfold bidrar til å påvirke internasjonal politikk, sier Jan Thomas Odegard, daglig leder for Utviklingsfondet.

De involverte bøndene har en sikker tilgang til frø og får dermed økt tilgang til nok og sunn mat. Med forbedret familieøkonomi kan de kjøpe det husholdningene trenger og – ikke minst – sende barna sine på skolen. Utviklingsfondets arbeid med frøbanker har ført til styrking av småbønder generelt, og kvinner spesielt.

– Det var flott å se hvordan de lokale frøbankene jeg besøkte bidrar til å ta vare på og videreutvikle et mangfold av planter og bedrer jordsmonnet, samtidig som de gir økonomisk og sosial utvikling, sier Andersen.

- For å skape utvikling er det helt avgjørende at fattige bønder selv kan ta del i arbeidet med å tilpasse seg klimaendringer og skape inntektsmuligheter, avslutter Odegard. Det er så godt å se at arbeidet vårt med frøbanker bærer frukt.

Les mer om evalueringen på Fridtjof Nansens Institutts nettsider.

Så et frø for fremtiden!

Utviklingsfondets frøbanker er en nøkkel i arbeidet med klimatilpasning, matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og bevaring av biologisk mangfold. Utviklingsfondet jobber for å opprette flere frøbanker, slik at flere småbønder i Afrika, Asia og Mellom-Amerika kan få en bedre hverdag. Sammen med gode støttespillere kan vi få til mer.